Kandex Producent Dodatków Cukierniczych, Co-packing
tel./fax 52 30 21 831, 52 30 28 208

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

haccpProdukujemy swoje wyroby zgodnie z systemem HACCP, który wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie jakości, produkcji, transportu, sprzedaży a także ochrony środowiska.
Stosowany przez nas system zapewnia jakość żywności na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz dystrybucji. System ten zapewnia konsumentom bezpieczeństwo stosowania naszych produktów.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

System HACCP opiera się na 7 zasadach

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
Utworzyliśmy zespół, który odpowiedzialny jest za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzony blokowy schemat procesu technologicznego, zawierający wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami – umożliwia to oszacowanie istotnych zagrożeń i podjęcie środków kontrolnych umożliwiających opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.

Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
Zespół HACCP identyfikuje tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń.

Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych
Dla każdego CCP ustalono tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.

Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP
Każdy CCP ma ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.

Zasada 5 – Określenie działań korygujących
Opracowaliśmy procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Działania korygujące zawierają sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu
Ustalililiśmy sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach.

Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów
Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego opracowaliśmy procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.